Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

izz09
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
izz09
izz09
izz09
Bovaryzm – postawa rozczarowania wiążąca się z poczuciem niezgodności pomiędzy wyidealizowanym obrazem własnej osoby a rzeczywistością. Jednostki przejawiające taką postawę są wiecznie niezaspokojone, skłonne do egzaltacji i zachowań romantycznych, przy jednoczesnym deprecjonowaniu rzeczywistości.
izz09
3481 2c15
Reposted frommrocznakatia mrocznakatia viafreakish freakish
izz09
Ludzie zbyt szybko wymieniają się imionami, słowami, myślami. 
A potem znikają.
— “Historie, w których nic się nie dzieje" Igor Kulikowski
Jestem zmęczony i wypalony, a to dopiero początek tygodnia, a to dopiero - w sumie - początek dorosłości.
— (via rebel—nymphet)
9622 04a8 500
izz09
     

Kayden’s first time experiencing rain (x)

My ovaries just exploded.

izz09
0973 0127 500
no troszkę.
izz09
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe

June 23 2015

izz09
5196 f778

blogdaniballet:

Oksana Bondareva

izz09
4425 2174 500
Reposted from1oel 1oel viaredsunrise redsunrise
izz09
4147 116d 500
Reposted fromkotowate kotowate viaredsunrise redsunrise
izz09
2151 36fa
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaredsunrise redsunrise
izz09
2892 32d9
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaredsunrise redsunrise
izz09
1875 a797 500
Reposted fromtwice twice viaredsunrise redsunrise
izz09
1653 64de
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaredsunrise redsunrise
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl